برج 59 طبقه Citicorp- رفتار حرفه ای

1:09:18

برج 59 طبقه Citicorp- رفتار حرفه ای

ساخت این برج 59 طبقه که در حقیقت ساختمان مرکزی بانک سرمایه گذاری چند ملیتی Citicorp است در سال 1977 به پایان رسید. طراحی سازه این برج توسط ویلیام لمسوریر انجام شد. یک سال بعد دانشجویی طی بررسی هایی که انجام داد متوجه شد که این سازه دارای نقص هایی است. بعد از این که موضوع به ویلیام منتقل شد وی به بررسی طرح پرداخت و دریافت که حقیقتا این برج دارای اشکال در طراحی است. بعد از آن بود که ویلیام لمسوریر با مشکلات متعددی روبرو شد.

منبع