تنش برشی، Shear Stress

تنش برشی، Shear Stress

تنش برشی، Shear Stress

 در تنش برشی، نیروی وارد بر جسم مماس بر سطح مقطع می باشد.

برای تنش برشی نیز از رابطه ی زیر استفاده میشود. باید توجه شود تنش محاسبه شده تنش متوسط است و به صورت یکتواخت در تمام سطح جانبی توزیع شده است. تصور تنش برشی در کل جسم کمی پیچیده است برای باز شدن موضوع  المان کوچکی از جسم که تحت نیروی برشی قرار گرفته با توجه به شکل زیر در نظر خواهیم گرفت. با توجه به رابطه تعادل نوشته شده در راستای X و Y و فرضیات موجود، تنش برشی در تمام جهات برابر خواهد بود که این این رابطه به عنوان برش خالص معروف است.

بر خلاف تنشهای محوری، تنش برشی در مقطع را نمی توان یکنواخت فرض کرد. مقدار واقعی تنش برشی از τ از صفر در سطح مقطع عضو تا مقدار ماکزیمم که ممکن است خیلی بیشتر از τave باشد، تغییر کند.

مرجع: مقاومت مصالح، مولفین: فردیناند بی یر و راسل جانستون- ترجمه: ابراهیم موحدیان

محصول

فیلم آموزش مقاومت مصالح؛ فصل چهارم: مبحث برش
قیمت: 37,500 تومان
37,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - تنش برشی، Shear Stress