سخنرانی مهندس جواد قدرتی در چهارمین همایش طراحی عملکردی