فروریزش یک قاب خمشی بتنی پنج طبقه طراحی شده بر اساس آیین نامه ایران تحت زلزله ای با قدرت ۴ برابر زلزله طرح در نرم افزار SeismoStruct