پاسخ های متفاوت یک سازه به امواج لرزه ای ایجاد شده توسط زلزله

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم