پاسخ های متفاوت یک سازه به امواج لرزه ای ایجاد شده توسط زلزله