اصول جهانی طراحی: اثر شکل-زمینه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

04:47

اصول جهانی طراحی: اثر شکل-زمینه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این ویدیو درباره درک ما از تصاویر است. چگونه یک تصویر به دو شکل مجزا قابل درک است؟ این ویژگی که به عنوان اثر شکل-زمینه معروف است، چه استفاده ای در طراحی دارد؟

منبع