بخشی از کارگاه آموزشی دو روزه آشنايي با ضوابط شهرداري و آتش نشاني در ساختمان هاي اداري يا مسكوني و اداري - مسكوني تیر و مردادماه 95

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم