معرفی نرم افزار تحلیل سازه Robot Structural Analysis Professional 2016

05:25

معرفی نرم افزار تحلیل سازه Robot Structural Analysis Professional 2016

فیلم پیش روی شما یک تحلیل و طراحی پایه ستون های بتن آرمه تولید شده توسط را نشان می دهد. این تحلیل مطابق با آیین نامهEurocode2 (طراحی سازه های بتنی EN1992-1-1 ) و آیین نامه  Eurocode7 (مباحث ژئوتکنیک) است. این نرم افزار محصول جدید شرکت Autodesk است.