مصاحبه با مدیر اجرایی تیم زاها حدیددر ارتباط با پروژه ROCA London (زیر نویس اختصاصی 808)