سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش اول

22:27

سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش اول

سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه های بتنی بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش اول

fib MC2010 – Performance and displacement-based seismic design or evaluation of concrete structures part 1

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم