گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft

گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft

دانشگاه صنعتی دلفت که با نام TU Delft شناخته می‌شود، دانشگاهی است در دلفت در استان هلند جنوبی در کشور هلند، که بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه فناوری عمومی هلند است و بر اساس رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا در زمینه تکنولوژی است.

این دانشگاه به عنوان یکی از بهترین دانشگاه‌های مهندسی و فناوری در سراسر جهان محسوب می‌شود که معمولا در لیست ۲۰ دانشگاه برتر در این زمینه است.

قبلا همانطور که در این ویدئو از گالری وبسایت آورده شده است در رتبه بندی سال 2017 ، دانشگاه دلف پنجمین دانشگاه برتر جهان در رشته عمران رتبه بندی شده است.

سایت دانشگاه

مطالب مرتبط:

گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft
گزارش تصویری اختصاصی از بازدید سازه 808 از دانشگاه TUDelft

صفحه‌ها