نگاهی به ویلاهای مدرن معاصر (100 عکس )

نگاهی به ویلاهای مدرن معاصر (100 عکس )

در معماری مدرن سعی بر این است که در حد امکان احجام و متریال ها خالص و برئن تزئینات باشند. خلوص و سادگی و آرامش از ویژگی های ویلاهایی است که به این سبک طراحی می شوند. برای معماران لازم است تا ا دیدین تصاویر ساختمان های ارزشمند معاصر نگرش معمارانه خود را  پرورش دهند تا در حین طراحی این دانش معماری به کمک آنها بیاید .

geneva residence
corona residence
houngton luxury home
houngton luxury home
ویلای مدرن - عکس شماره 140
ویلای مدرن - عکس شماره 141
ویلای مدرن - عکس شماره 142
ویلای مدرن - عکس شماره 143
ویلای مدرن - عکس شماره 144
ویلای مدرن - عکس شماره 145
ویلای مدرن - عکس شماره 146
ویلای مدرن - عکس شماره 147
ویلای مدرن - عکس شماره 148
ویلای مدرن - عکس شماره 149
ویلای مدرن - عکس شماره 150
ویلای مدرن - عکس شماره 151
ویلای مدرن - عکس شماره 152
ویلای مدرن - عکس شماره 153
ویلای مدرن - عکس شماره 154
ویلای مدرن - عکس شماره 155
ویلای مدرن - عکس شماره 156
ویلای مدرن - عکس شماره 157
ویلای مدرن - عکس شماره 158
ویلای مدرن - عکس شماره 159
ویلای مدرن - عکس شماره 160
ویلای مدرن - عکس شماره 161
ویلای مدرن - عکس شماره 162
ویلای مدرن - عکس شماره 163
ویلای مدرن - عکس شماره 164
ویلای مدرن - عکس شماره 165

صفحه‌ها