نمایشگاه برنهام -زاها حدید(پروژه13)

نمایشگاه برنهام -زاها حدید(پروژه13)

نمایشگاه برنهام 
معمار زاها حدید
طرح غرفه زاها حدید مفاهیم رسمی با حافظه جسورانه برنهام را ادغام میکند.
سازه فضایی با آثار پنهان طرح برنهام همپوشانی دارد و یک فرم پویا ایجاد میکند.
 
 
لینک اصلی مطلب

نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام
نمایشگاه برنهام