نمایشگاهی در چین

نمایشگاهی در چین

نمایشگاه در چین

سال 2010

طراحی نمایشگاهی در شانگهای expo 2010

در این طرح طراح یک کارخانه صنعتی قدیمی را به نمایشگاه تبدیل کرده است.

این ساختمان در مرکز شانگهای واقع شده است.

قصد این بود که در طرح استفاده مجدد ساختار و مواد موجود تا آنجا که میشودرعایت شود که این کار منجر به کاهش مواد دور ریز به نصف شد.

توجه به نگه داری و حفظ آجرهای دیوار قدیمی که باید تخریب میشد و استفاده مجدد از آجرها در ساختمان جدید

 

لینک اصلی مطلب

نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین
نمایشگاهی در چین