موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)

موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)

این بنا در چین و سال احداث آن 2008 میباشد  سنگ های این بنا بسیار شگفت انگیز است و یکی از آخرین کارهای این معمار میباشد

 

موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)
موزه تاریخ نینگبو-وَنگ شوُ(پروژه3)