مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)

مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)

خانم فخرالدوله در اوایل سلطنت محمد رضا پهلوی به سال 1324 شمسی مبادرت به ساخت این مسجد به نام پدر شوهرش «امین الدوله» کرد. وی ساخت بنای مسجد را به «مارکف روسی» که آن زمان در معماری ایران از شهرتی بسیار برخوردار بود، سپرد. نیکلای مارکف در دوران سلطنت رضا شاه از مطرح ترین معماران ایران بود و بناهای بسیاری را در تهران و دیگر شهر ها ساخت. ساختمان دبیرستان البرز از اولین کارهای ماندگار اوست. مسجد امین الدوله را هم وی به درخواست بانی اش خانم فخرالدوله بنا نهاد. مسجد امین الدوله در گوشه شمال غربی پارک پر آوازه امین الدوله قرار گرفته است.

بنای مسجد شمالی – غربی و نمای آن از آجر با کتیبه های کاشی معرق است. ورودی ها از دو سمت و طرفین پیش بینی شده اند. در محور نما نیم هشتی پیش آمده ای قرار گرفته که در انتهای گوشه های بالایی آن چهار منار کوچک طراحی شده است . مسجد دارای یک منار اصلی است که از داخل حیاط به سهولت قابل رؤیت نیست. فضای داخلی بنا دارای یک بخش مرکزی و متقارن است، و گنبدی بر فراز آن به روی چهار جفت ستون قرار گرفته است. گنبد اولیه شکل خوابیده ای داشته و گنبد فعلی بعداً اضافه شده است. در چهار جفت طاق هایی متکی بر ستون های مرکزی و نیم ستون های جانبی فضای مرکزی مسجد را احاطه کرده اند.

 

مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)
مسجد فخرالدوله امین‌الدوله-نیکلای مارکف(پروژه2)