مجموعه تصاویر مصاحبه گروه معماری 808 با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی