عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)

عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)

این خانه، در انتهای بن بست پیرنیا در خیابان لاله‌زارنو و کمی پایین‌تر از چهارراه کنت واقع است و در آغاز ِ مشروطهٔ دوم به سفارش ِ مشیرالدوله ساخته شد که در سن پترزبورگ با مارکف صمیمیت پیدا کرده‌بود. این ساختمان که خاطرهٔ انشای فرمان مشروطیت، تدوین قوانین جدید دادگستری و نگارش کتاب تاریخ ایران باستان و دیگر آثار مشیرالدوله پیرنیا و زندگی روزمره و مرگ و حتی مجلس ختمش در دوره رضاشاه را در خود دارد، پس از انقلاب اسلامی به عنوان بنای تاریخی به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسید و با انجام تعمیرهایی، اینک موزه موسسه‌ای به نام مطالعات علوم پزشکی است.

عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)
عمارت مشیرالدوله-نیکلای مارکف(پروژه10)