طراحی میدان و پارک "دانگ دایمون" - زاها حدید ( پروژه 8 )