ساختمان دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen

ساختمان دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen

طبق خواسته معماران، این ساختمان برای اولین بار به اهداف دقیق انرژی برگرفته از دستورالعمل های ساختمانی 2015 دانمارک دست یافت.
موتیف مثلثی سایبان فلزی مشبک نما، شامل 1600 پانل در کل، اشاره به شکل ساختمان دارد.

سنسورها که بر مقدار گرما و نور در اطراف ساختمان نظارت دارند ، اجازه می دهند پانل های نما از حالت باز به نیمه باز و به کاملاً باز تغییرکنند.

 

لینک اصلی مطلب

ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen
ساختمان  دانشگاه Kolding معمار Henning Larsen