خانه ی اجتماعی 38

خانه ی اجتماعی 38

خانه ی دسته جمعی 38

این ساختمان چند خانه ای  مجموعه استاندارد و منحصر به فرد از یک همسایگی جدید را به نمایش میگذارد.

نمای جنوب شرقی آن فلز سوراخ دار است که با ارتعاش فعالیت های شهری می لرزد و نمای دیگر آن از آجرهای به رنگ متنوع است.

 

لینک اصلی مطلب

خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38
خانه ی اجتماعی 38