تنها بنای مدور ایران کجاست؟

تنها بنای مدور ایران کجاست؟

استان : يزد
شهر : مهريز
بنایی با پنج برج نیم‌دایره (نماد پنج تن)، یک هشتی (نمادی از امام هشتم) و یک صحن دوازده‌ضلعی (نماد ۱۲ امام) به عنوان تنها بنای مدور ایران شناخته می‌شود.

هتل برتر دنیا در سال 2009 شناخته شده که از شاهکارهای معماری صفویه است . از خارج مدور و از داخل دوازده ضلعی است . کاروانسرای زین الدین مهریز که تنها کاروانسرای مدور کشور است ، از سوی سازمان جهانی یونسکو موفق به کسب جایزه ی بهترین مرمت در سال 2006 گردیده است.

تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟
تنها بنای مدور ایران کجاست؟