اولین ساختمان انرژی صفر کشور در استان البرز

اولین ساختمان انرژی صفر کشور در استان البرز

پروژه طراحی و اجرای اولين ساختمان انرژِی صفر ايران در سال 1391 از سوی پژوهشگاه مواد و انرژی تعريف شده و طراحی و اجرای آن در قالب EPC به شركت مشاوران بهسازی نوسازی انرژی (مبنا) واگذار گرديد. ساختمان های انرژی صفر خالص به ساختمان هايی اطلاق می شود كه خالص مصرف انرژی ساليانه آن صفر باشد. ساختمان انرژی صفر پژوهشگاه مواد و انرژی در شهرستان كرج نيز با ديدگاه كاهش مصارف انرژی اوليه و جبران انرژي مصرف شده از طريق توليد انرژی از منابع تجديدپذير و پاك، به عنوان اولين ساختمان انرژی صفر در ايران طراحي گرديد و در سال 1393 به بهره برداری رسید. ساختمان مذكور با زيربنای 2000m2 در دو طبقه و با كاربری آموزشي - پژوهشی می باشد. در اين ساختمان سعی گرديده تا با استفاده از معماری ساختمان و عواملی مانند بادگير و گلخانه نياز انرژی ساختمان تا حد ممكن كاهش يافته و بخشی از نيازهای انرژی ساختمان نيز با استفاده از انرژي خورشيدي تامين گردد.

 

به كارگيری مواردی مانند طراحی غير فعال خورشيدی، جهت گيری ساختمان، جانمايی فضاها و عايقكاری در طراحي معماری ساختمان و به كارگيری استانداردهای نوین طراحي سبب گرديده مصرف انرژی اين ساختمان نسبت به يك ساختمان معمولی تا 90% كاهش يافته و به 87kWh/m2 برسد كه همين مقدار مصرف انرژی نيز با استفاده از تجهيزات خورشيدی جبران می گردد. در کنار استفاده از رویکرد انرژی در طراحی معماری ساختمان، المان های متنوعی نظیر بادگیر و گلخانه نیز در ساختمان به کاربرده شده که علاوه بر بازنمایی ایده های معماری سنتی، تلفیق آن با جنبه های مدرن ساختمان در خور توجه است. همچنين استفاده از بادگير در ساختمان سبب كاهش مصرف انرژی ساختمان در فصول ميانی گرديده است. استفاده از سيستم های مدرن كنترلی و BMS در ساختمان نيز سبب گرديده تا كنترل مناسبی بر مصرف انرژی ساختمان ايجاد گردد. در نهايت استفاده از سيستم های آب گرم خورشيدی و فوتوولتاييك برای توليد انرژی از منابع بازگشت پذير و پاك سبب گشته تا ساختمان فوق به يك ساختمان انرژی صفر تبديل گردد.

1
1
1
1
1