استراحتگاه ساحلى كاركنان شركت نفت محمود آباد-كامران ديبا- (پروژه10)