دینامیک خاک، Soil Dynamics

دینامیک خاک، Soil Dynamics

دینامیک خاک، Soil Dynamics

در اکثر موارد طراحی‌های ژئوتکنیکی و فونداسیون بر اساس رفتار خاک تحت تاثیر بار استاتیکی است.

اما برای سازه‌های مهم، طراح باید توانایی تحلیل سازه تحت بار‌های دینامیکی پیچیده را داشته باشد.

بارهای ناشی از زلزله، انفجار، فعالیت سنگین و نامتعادل ماشینی، کارهای معدنی و فعالیت‌های ساخت و ساز مانند تراکم‌های عمیق، حفاری شمع، ترافیک‌ها یسنگین، تاثرات موج و باد، نمونه‌هایی از بارهای دینامیکی هستند.

حرکت زمین سبب افزایش نشست و کج شدن زمین می‌شود.

در شرایط بحراین زمین لرزه سبب ایجاد بارها و امواج بسیار سنگین می‌شود. مهمترین مواردی که مهندسین در دینامیک خاک با آن مواجه هستند عبارتند از:

 • حرکت ناشی از امواج توسعه یافته در زمین در اثر زمین لرزه
 • پی در شرایط لرزش‌های شدید ماشینی
 • بررسی تغییرات مقاومت خاک در اثر بارهای دینامیکی
 • بررسی تغییرات ظرفیت باربری خاک در پی‌های عمیق در اثر بارهای دینامیکی
 • بررسی تغییرات نشست تحت تاثیر بارهای دینامیکی
 • افزایش فشار جانبی خاک در اثر بارهای دینامیکی
 • ظرفیت روانگرایی خاک در اثر بارهای دینامیکی
 • ظرفیت ریزشی تپه‌های خاکی
 • معیارهای جدید شکست
 • ضریب اطمینان دینامیکی چه اندازه است؟
 • این ضریب تا چه اندازه تحت تاثیر فاکتورهای استاتیکی است؟
 • برخی از پارامترهای خاک مانند چسبندگی، زاویه اصطکام داخلی و دیگر موارد چه تغییراتی ایجاد می‌شود؟

ترجمه اختصاصی 808

+ منبع

محصول

فیلم دوره دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
دینامیک خاک
قیمت: 0 تومان
39,000 تومان
دینامیک خاک کاربردی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,100 تومان
14,100 تومان
تجزیه و تحلیل مسائل دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
دینامیک خاک
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
رفتار لرزه ای خاک ها (دینامیک خاک)
قیمت: 19,500 تومان
19,500 تومان
کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک-موسسه آموزشی مهندسی سازه 808
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
اصول و مبانی دینامیک خاک
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
 اصول دینامیک خاک- ویراست سوم
کلی
فروشگاه
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
1 پاسخ
ضریب اطمینان روانگرایی خاکی در یک زمین افقی ماسه ای یک المان خاک تحت تنش موثر قائم ۵۰ کیلوپاسکال و تنش کل ۱۰۰ کیلوپاسکال قرار دارد، چقدر است؟
در یک زمین افقی ماسه ای یک المان خاک تحت تنش موثر قائم ۵۰ کیلوپاسکال و تنش کل ۱۰۰ کیلوپاسکال قرار دارد. طبق ازمایش سه محوری سیکلی این خاک CRR=0.3 است. چنانچه این خاک تحت زلزله ای با شتاب حداکثر 0.25g قرار گیرد ضریب اطمینان روانگرایی FL چقدر است؟ rd=0.77
اشتراک در RSS - دینامیک خاک، Soil Dynamics