22093
04:59

بخشی از فیلم نکات مربوط به طراحی مهاربندهای همگرای ویژه بر اساس ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در ETABS2016

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808