15768
03:48

نقد کتاب حقوق ساخت

در این فیلم فیلیپ تایلور به نقد کتاب حقوق ساخت می پردازد.
منبع

پکیج استثنایی 808