5226
02:52

سمینار "خرافات آب" با سخنرانی دکتر کاوه مدنی - قسمت سوم

سمینار "خرافات آب" با سخنرانی دکتر کاوه مدنی - قسمت اول

با سخنرانی دکتر کاوه مدنی - دانشگاه صنعتی شریف 

مطلب مرتبط:

رادیو808 شماره 75 ، دی ماه 94 ، مصاحبه با دکتر کاوه مدنی ،استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن

پکیج استثنایی 808