سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، معرفی کلی سازه های فضا کار و کاربرد و مصارف سازه و معماری آن

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، معرفی کلی سازه های فضا کار و کاربرد و مصارف سازه و معماری آن

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، معرفی کلی سازه های فضا کار و کاربرد و مصارف سازه و معماری آن، مهندسان عمران تازه فارغ التحصیل شده سازه های فضاکار  را می شناسند؟ مزایای آن چیست؟ چرا باید از آنها استفاده کنیم؟ چه مزیتی دارد؟

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com