کلیپی اجمالی از مراحل اجرایی سقف Bubble deck مجوف

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم