سنگ کاری برش، سایز بندی و شابلن بندی سنگ های گرانیت برای کف پله و سنگ پیشانی- قسمت اول

12:22

سنگ کاری برش، سایز بندی و شابلن بندی سنگ های گرانیت برای کف پله و سنگ پیشانی- قسمت اول

پله رایج‌ترین وسیله ارتباط بین دوسطح با ارتفاع مختلف است. گاهی اختلاف دو سطح آن قدر کم است که فقط یک پله، آن هم کوتاه نیاز است. اما اغلب این اختلاف زیاد است و باید از چندین تک پله‌ی به هم پیوسته استفاده شود.