تجارب کشور ژاپن در حوزه صنعت ساختمان - رادیو 808: مصاحبه با دکتر نعمت حسنی عضو کمیته زلزله و مشاور سازمان مدیریت بحران کشور