نشست سوم از مجموعه نشست های کارشناسی چگونگی استقرار شایستگی و سلامت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان- پارت دوم

38:35

نشست سوم از مجموعه نشست های کارشناسی چگونگی استقرار شایستگی و سلامت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان- پارت دوم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...