استحصال آب باران در جنوب استرالیا

53

استحصال آب باران در جنوب استرالیا

کمبود آب شیرین در بعضی مناطق بحرانی جدی است. یکی از روش‌های کاهش اتکاء به منابع آب معمول، جمع‌‌‌آوری آب باران است. در این فیلم، یک راهکار که در جنوب استرالیا برای استحصال آب باران به کار برده شده، ارائه می‌شود.