تحلیل خرپا به روش مفصل

05:32

تحلیل خرپا به روش مفصل

روند تحلیل خرپا به روش مفصل در این ویدیو به واسطه انیمیشنی دقیق، به طور دقیق شرح داده خواهد شد. در این ویدیوی آموزشی گام به گام این روش آنالیز تشریح می‌شود. در این روش تحلیل به ترتیب این مراحل طی می‌شود تا نیروهای مجهول در اعضای خرپا تعیین شوند: رسم دیاگرام آزاد جسم، تعیین نیروهای عکس‌العمل و نوشتن معادله‌های تعادل در هر گره از خرپا.

منبع: +

مطالب مرتبط: