سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

25:02

سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

گپ و گفتگویی در رابطه با نیاز به دوره های بازاموزی در زمینه بتن و مواد افزودنی شیمیایی

سری انتقال تجربه برنامه ایست اختصاصی تهیه شده توسط موسسه آموزشی 808

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم