مصاحبه با دکتر مجتبی ازهری

10:29

مصاحبه با دکتر مجتبی ازهری

دکتر مجتبی ازهری از اساتید بنام مهندسی عمران هستند که هم اکنون در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به تدریس هستند. این مستند، مصاحبه ای با این استاد عالی قدر می باشد.
منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم