روند خروجی گرفتن از برنامه ETABS2015 برای طراحی کف ستونها تحت ترکیب بارهای تشدید یافته

03:32

روند خروجی گرفتن از برنامه ETABS2015 برای طراحی کف ستونها تحت ترکیب بارهای تشدید یافته

در این فیلم  با روند خروجی گرفتن از برنامه ETABS2015 برای طراحی کف ستونها تحت ترکیب بارهای تشدید یافته آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...