روانگرایی در خاک (آزمایشگاه مکانیک خاک)

05:42

روانگرایی در خاک (آزمایشگاه مکانیک خاک)

روان‌گرایی خاک پدیده‌ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می‌شود، مقاومت و سختی خود را به طور کامل از دست می‌دهد و مانند یک مایع رفتار می‌کند. این تنش وارده می‌تواند در اثر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه یا دگرگونی‌های ناگهانی در شرایط  تنش خاک باشد.

منبع توضیحات

منبع فیلم