روانگرایی در خاک (آزمایشگاه مکانیک خاک)

05:42

روانگرایی در خاک (آزمایشگاه مکانیک خاک)

روان‌گرایی خاک پدیده‌ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می‌شود، مقاومت و سختی خود را به طور کامل از دست می‌دهد و مانند یک مایع رفتار می‌کند. این تنش وارده می‌تواند در اثر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه یا دگرگونی‌های ناگهانی در شرایط  تنش خاک باشد.

منبع توضیحات

منبع فیلم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم