مدل سازی اسکله شمع و عرشه با میراگر اصطکاکی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و شمع در OpenSees گرافیکی (OpenSees Navigator)

18:40

مدل سازی اسکله شمع و عرشه با میراگر اصطکاکی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و شمع در OpenSees گرافیکی (OpenSees Navigator)

بخشی از فیلم آموزش استفاده و مدل سازی جداگرها و میراگرها در کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه

محصول ترم آنلاین تابستان 95