مدل سازی اسکله شمع و عرشه با میراگر اصطکاکی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و شمع در OpenSees گرافیکی (OpenSees Navigator)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم