مصاحبه با زاها حدید، معمار برجسته در ارتباط با پروژه Grand opening (زیر نویس اختصاصی 808)