نمایی 3 بعدیاز پکیج نرم افزای pi-SUITE برای ترسیم 3 بعدی ساختمان بتنی (از قالب بندی تا آرماتوربندی، جزییات ریز ریز) یک ساختمان بتنی صنعتی با دیوارهای ساندویچ پانل پیش ساخته بخش 2

01:21

نمایی 3 بعدیاز پکیج نرم افزای pi-SUITE برای ترسیم 3 بعدی ساختمان بتنی (از قالب بندی تا آرماتوربندی، جزییات ریز ریز) یک ساختمان بتنی صنعتی با دیوارهای ساندویچ پانل پیش ساخته بخش 2

نمایی  3 بعدیاز پکیج نرم افزای pi-SUITE برای ترسیم 3 بعدی ساختمان بتنی (از قالب بندی تا آرماتوربندی، جزییات ریز ریز) یک ساختمان بتنی صنعتی با دیوارهای ساندویچ پانل پیش ساخته بخش 2

pi-SUITE - industrial sandwich panel detailing review 2