مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر

مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر

دلیلی که برای پایدار سازی گود وجود دارد خطری است که یک گود می تواند برای ما به همراه داشته باشد. از جمله خطرات گود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ریزش دیواره گود به داخل که می تواند باعث اضافه شدن هزینه های خاکبرداری جدید و افزایش کلی هزینه ها باشد.

خطر از بین رفتن تجهیزات موجود در گود به دلیل مدفون شدن در خاک یا ضربه دیدن و ...

فرو ریختن سازه های و یا افتادن تجهیزات مستقر در اطراف گود به دلیل خالی شدن خاک زیر آن با ریزش دیوار های گود به داخل گود که باعث تحمیل هزینه خسارات آن سازه ها یا تجهیزات می شود.

اختلال در روند اجرای پروژه و ایجاد تاخیر زمانی زیاد در صورت ریزش گود.

و مهمترین مورد امکان ایجاد خطر جانی برای کارگران مستقر در گود یا اطراف آن یا افراد مستقر در سازه های کنار گود می باشد.

همانطور که می بینید مخاطرات موجود آنقدر زیاد است که بهتر است قبل از اجرای گود با شناسایی زمین و خاک آن جهت پایدار سازی گود اقدام کنیم. البته در بسیاری از گود های شهری بنا به شرایط موجود از روش های دیگر مثل اجرای سازه نگهبان استفاده می کنند.

منبع توضیحات

مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطرمجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر
مجموعه تصاویر از پایدار سازی گودهای پر خطر