طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده

طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده

ساخت این پل تا اوایل سال 2019  روی کانال پاناما به پایان می رسد.

منبع

طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده
طولانی ترین پل بتنی پیش تنیده