ساختمانِ سینگر-نیکلای مارکف(پروژه7)

ساختمانِ سینگر-نیکلای مارکف(پروژه7)

 این بنا در چهارراه ِمخبرالدوله تهران واقع است. در ساخت ِ این بنا مارکف معماری ِ اروپایی ِ معمول را دنبال کرد و آن را به صورت ِ نئوکلاسیک ساخت که منعکس کنندهٔ معماری ِ کلاسیک ِ قرن ۱۶ بود.

ساختمانِ سینگر-نیکلای مارکف(پروژه7)
ساختمانِ سینگر-نیکلای مارکف(پروژه7)
ساختمانِ سینگر-نیکلای مارکف(پروژه7)
ساختمانِ سینگر-نیکلای مارکف(پروژه7)