دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)

دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)

دبیرستان انوشیروان دادگر یکی از دبیرستان‌های قدیمی و زرتشتی شهر تهران در خیابان انقلاب، بین خیابان‌های حافظ و ولی‌عصر، کوچه سعید واقع شده و در ضلع شرقی این مدرسه دبیرستان البرز واقع است. وقتی ساخت دبیرستان فیروز بهرام به پایان رسید، ایجاد دبیرستانی مخصوص برای دختران ضروری به نظر آمد. این بنا توسط بانوی خیرخواهی به نام خانم راتن بایی بانجی (جی تاتا) از سلسله موبدان و ساکن نوساری هندوستان با سرمایه اولیه یکصد هزار روپیه ساخته شد. ارباب کیخسرو به وسیله اردشیر جی ریپورتر، با بانو تاتا مذاکره و موافقت او را جلب کرد. خانم راتن بایی بامجی تاتا، به دنبال تقاضای ارباب کیخسرو، انجمن زرتشتیان تهران و مذاکراتی که اردشیرجی کرده بود، مخارج ساختمان را تعهد و پرداخت نمود. مدرسه دخترانه به نام پدراین بانوی نیکوکار(انوشیروان تاتا) به نام انوشیروان دادگرنامیده شد.

دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)
دبیرستان انوشیروان دادگر-نیکلای مارکف(پروژه1)