دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)

دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)

یکی از دبیرستان‌های معتبر و قدیمی شهرتهران است و به خاطر نمای رشته کوه البرز در پس، دبیرستان البرز نام گرفته‌است. این دبیرستان در نزدیکی چهارراه کالج قرار دارد. مساحت کل دبیرستان که بخشی از آن به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص یافته ۴۵ هزار متر مربع است. این دبیرستان ۱۱ هزار مترمربع زیربنا و ۱۰ هزار متر مربع فضای سبز دارد.

دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)
دبیرستان البرز-نیکلای مارکف(پروژه9)