تصاویر زلزله ویرانگر در مرکز ایتالیا در تاریخ 24 agosto 2016

تصاویر زلزله ویرانگر در مرکز ایتالیا در تاریخ 24 agosto 2016

تصاویر زلزله ویرانگر  در مرکز ایتالیا در تاریخ 24 agosto 2016 ، کشوری پیشرفته در صنعت زلزله که متاسفانه خرابی های سازه ای و تلفات جانی داشت.

تصاویر زلزله ویرانگر  در مرکز ایتالیا در تاریخ 24 agosto 2016
تصاویر زلزله ویرانگر  در مرکز ایتالیا در تاریخ 24 agosto 2016

صفحه‌ها