تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته

تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته

آب‌گذر یا آبراه، به مجراهایی گفته می‌شود که که جریان آب را در مسیر خاصی هدایت می‌کنند. آب‌گذرها برای عبور آسان آب ساخته می‌شوند.

منبع

تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته
تصاویر آبگذرهای جعبه ای پیش ساخته