باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک

باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک

باغ سورئالیست ادوارد جیمز در  جنگل  مکزیک
یکی از غیر عادی ترین و جالب تری آثار از هنر سورئالیست در قرن بیستم است.
یک خانه فوق العاده، که شامل یک فضای مجسمه های منحصر به فرد بر خلاف هر گونه دیگر در جهان گرفتار شده است.

باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک
باغ سورئالیست ادوارد جیمز در جنگل مکزیک